--

Về việc phản ảnh sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng (UCHI)

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /HCCV

V/v phản ánh về việc sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng (UCHI).

Cần Thơ, ngày 26  tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Các tổ chức công chứng trên địa bàn TP. Cần Thơ

         

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng (UCHI) trên địa bàn thành phố Cần Thơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn pháp lý, phòng ngừa rủi ro cho các hợp đồng giao dịch do Công chứng viên thực hiện.

Để góp phần phát hiện những thiếu sót hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến UCHI, Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ (Hội CCV) đề nghị các tổ chức công chứng kịp thời phản ánh những bất cập, khó khăn trong việc cung cấp và khai thác thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu UCHI về Hội CCV để tổng hợp, phản ánh tới cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ý kiến phản ánh gửi về Hội CCV thành phố Cần Thơ địa chỉ: 1A, Trần Khánh Dư, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hoặc qua hộp thư điện tử: [email protected] hoặc liên hệ bà NguyễnThu Hà, Thư ký Hội - Điện thoại: 0907 981 060.

 Thời hạn gửi ý kiến phản ánh, hạn chót đến ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Sau khi tiếp thu các ý kiến Hội CCV sẽ tổng hợp và có văn bản gửi cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chứng công chứng nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả khai thác và sử dụng phần mềm UCHI./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp (để biết)

- Lưu: VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

                           ( Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Đình

 

 


 

Số lần xem: 754
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?