--

THÔNG BÁO Về việc thay đổi trụ sở làm việc Hội Công chứng viên TP. Cần Thơ

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/TB-HCCV

 

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO    

Về việc thay đổi trụ sở làm việc Hội Công chứng viên TP. Cần Thơ

         

Hội Công Chứng viên thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Hội như sau:

Trụ sở làm việc mới của Hội tại địa chỉ: số 1A Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0907 981 060 (Nguyễn Thu Hà - Thư ký hội).                

Trụ sở Hội là nơi tiếp xúc, giải quyết những công việc liên quan đến công tác hội và hội viên, tiếp và giải quyết các yêu cầu của hội viên; nơi họp của Lãnh đạo hội, Ban chấp hành Hội, do thư ký hội trực và giải quyết công việc hàng ngày của hội.  

Thời gian trực giải quyết yêu cầu của hội viên là: từ 13 giờ 00 phút đến 16h45 phút vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

Nay, Hội Công Chứng viên thành phố Cần Thơ thông báo đến Hội viên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thuận tiện liên hệ công việc./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (để b/c);

- Ban Chấp hành (để biết);

- Các tổ chức hành nghề công chứng;

- Hội viên (trang web, gởi mail);

- Lưu: VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

                            (Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Đình

Số lần xem: 621
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?